Poesia estera

Ivo Hadzhiyski - Poesie epigrammatiche

Ivo HadzhiyskiIvo Hadzhiyski nasce nel 1967 a Dupnitza (Bulgaria) e vive a Sofia. Si è laureato in filosofia alla Sofia St. Kliment Ohridski University. Oltre a essere editor di poesia nonché consulente antiquario per antiche edizioni, si occupa di scrittura creativa, editing e correzione bozze e traduzioni verso il Bulgaro. Dal 2014 è il responsabile della Collana Bianca delle Edizioni Scalino di Sofia.

e-max.it: your social media marketing partner
Ivo Hadzhiyski
Poesia epigrammatiche
(inediti)
Traduzione dal bulgaro di Evelina Miteva


Отразяк

Свършвайки вече с това, което казах
пред голямата поставка за плодове
обърната с лице към Лайбниц
като чаша, превърната в клетка –
е, не бе в контрапозиция
нали е с разпределена граница,
но цялата процедура ми се стори незавършена,
което си беше един своебразен маньовър:
този образ се загнезди в мисълта ми
и ми напомни, че
теорията за хармонията в изкуството
я намерих у пасаж на Кеплер
цитиран от Гелер, който се чудел
какво да отговори на 20. а3 –
и което, остаряло или не
кара човек да трепне
сред несигурното виене на свят
изпитвано от всеки, качил се на виенско колело
кръжащо през неясната цялост на небе
размазано в цветни петна
от скоростта на светлината,
и, сияещ, го скъсва от писък
пред сецесионови здания
под кореопсиси в каменни вази по тротоарите
които свършват със запалени светлини над главата,
и вероятно, свършва доста преди мен
така, както започнах

Ето партията Фишер – Гелер, играна през есента на 1967 г. в Скопие, която в позицията на диаграмата белите губят. Два часа след партията на Фишер му хрумва етюдния път към победа: 20. Дф4


Ritaglio

Finendo già con ciò che dicevo
davanti alla grande fruttiera
rivolta verso Leibniz
come un bicchiere, trasformato in gabbia –
comunque non era una contrapposizione
non c’era  forse un limite assegnato,
ma l’intera procedura mi sembrava incompiuta,
un fatto in sé che era già una singolare manovra:
questa immagine si annidò nel pensiero
e mi ricordò che
la teoria dell’armonia nell’arte
l’avevo trovata in un passo di Keplero
citato da Geller* quando non sapeva
cosa rispondere al 20. а3 –
e questo, anche se di vecchia data,
fa sì che a uno vengano i brividi
tra le incerte vertigini
che prova ciascuno a salire sulla ruota panoramica
che gira nell’intero oscuro di un cielo
spalmato in macchie colorate
dalla velocità della luce
e, sorridente, lo spacca di grida
d’avanti alle palazzine dell’epoca della Secessione
sotto le coreopsideae nelle fioriere di pietra sui marciapiedi
che finiscono con le luci accesi sopra le teste
e, forse, finisce molto prima di me
così, come sono iniziato.

* Geller gioca contro Fischer nell’autunno 1967 a Skopje. Nella posizione citata i bianchi perdono. Due ore dopo la fine della partita Fischer si rende conto quale avrebbe dovuto essere l’étude vincente: 20. Df4.


В императорската епоха

Траян е една огромна колона с множество барелефи
взета от земята и навита на спирала
воля за слава и воля за едно може би
защото сетивата знаят само това, което ги среща
въртят се около оста си – изразително или неочаквано
бивайки, несъвместими в себе си, по-добри от себе си.
Може би затова е толкова лесно да се направи понятието „число“
необходима е само една операция
и вече всичко се вижда като тъждествено, обратимо и
                                                     преносимо
и формите се отнасят помежду си като числа.
Съвършено битие! Всяко друго битие е тройно по-сетнешно от теб
по действие, по цел и превъзходство.
И никоя държава не трябва да се разрушава без необходимост!

Траян не е вписан във „Втората книга на диалектиката“ от 1556 г.
която отбелязва, че щом миналото е безкрайно много
и бъдещето е безкрайно
и щом сме на еднакво разстояние от безкрайно далечното
и безкрайно близкото
никой не живее в определен ден на определено място.


Nell’epoca degli imperatori

Traiano è una colonna enorme con tantissimi bassorillievi
presa dalla terra e avvolta a spirale
forse la volontà di fama e la volontà dell’uno
perché i sensi sanno solo quello con cui si scontrano
girano attorno al proprio asse – espressivi o inattesi
incongrui con sé stessi, migliori di sé stessi.
Forse per questo è così semplice creare la nozione di “numero”
ci vuole un’operazione sola
e già tutto sembra identico, reversibile e commutabile
e le forme si riferiscono tra loro come numeri.
L’essere perfetto! Ogni altro essere è tre volte più successivo di te
in atto, scopo e superiorità.
Nessun stato deve essere distrutto senza necessità.

Traiano non è stato inserito nel Secondo libro della dialettica del 1556,
nel quale è scritto che se il passato è infinitamente grande
e se il futuro è infinito,
e se ci troviamo nel mezzo tra l’infinitamente lontano
e l’infinitamente vicino,
allora nessuno vive in un giorno preciso in un posto preciso.


ХХХІV

                                    Все пак се нуждаем от определени духовни и
                                    телесни упражения в един момент и от
                                    различни упражнения в друг момент

                                    Игнацио Лойола в писмо до Франсис Боргия
                                    Рим, 20 септември, 1548 г.


„Коментарът винаги предполага добросъвестност“ написа Галина Гончарова
в едно непубликувано изследване „Еротика и Ренесанс“.
Без да избързвам с многото въпроси, без да повтарям статуквото, че
речта се образува от мисълта, но и мисълта се образова от речта
и образът е една идея по-добър отпечатък от предмета
(по-добър не само защото се различава от нощните бдения на
                                                   Бонаветура напр.
и от вълшебния свят на романтиците, в който човек намира утеха и наслада
                                                   както споменава още Хораций)
ще се върна към стария ред на Фибоначи –
мястото на кое и да е число се определя от
значението на предхождащите го две числа, които са с по-малък индекс.
Работата  не е в това, че освен черно и бяло има и нещо цветно,
а че не може да се различи черно от бяло от цветно
да речем, защото в един израз от типа „Стъклото е еластично“
може да си помислиш „Стъклото е еластично, а не чупливо“
или „Стъклото, а не словото е еластично“.
Разбира се, това не е аргумент, т.е. не е задължаваща употреба
по-скоро е метафора, частно изказване, служещо общо взето
                                           добросъвестно:
да бягам, ако ще ме чакат, да забравям, връзвайки тенекия
да нагазвам в спиращи дъха усещания, ако ще се вслушам в Архипиита Кьолнски
или да крада от силата на земята Антей без пръст да мръдна
                                           Метаморфози, ІХ, 183
Един мит умира или като се превръща в поема
или става история – от нашата собствена история.


XXXIV

                                    Abbiamo comunque bisogno di certi esercizi spirituali e fisici in un momento
                                    e di altri esercizi in altro momento.

                                    Ignazio di Loyola in una lettera a Francesco Borgia
                                    Roma, 20 settembre 1548


“Un commento presuppone sempre conscienziosità”, scriveva Galina Gonciarova
in uno studio inedito su ”Erotismo e Rinascimento”.
Senza affrettarsi con tante domande, senza ripetere lo status quo
secondo il quale un discorso nasce dal pensiero, ma anche il pensiero nasce dal discorso
e l’immagine è di un soffio un’impronta migliore dell’oggetto
(migliore non solo perché è distinta dalle visioni notturne di
                                           San Bonaventura, ad es.
e dal mondo magico del Romantici, nel quale uno trova consolazione e diletto
                                           come menzionato già in Orazio)
e allora torno alla vecchia successione di Fibonacci –
la posizione di un numero qualsiasi si definisce tramite
la valenza dei due numeri precedenti con indice minore.
La storia non è quello che c’è oltre il bianco e nero o un qualcosa di colorato,
ma che sono indistinguibili il nero dal bianco dal colorato,
poiché, diciamo, in un’espressione del tipo “Il vetro è elastico”
si potrebbe pensare un “Il vetro è elastico e non fragile”
ma anche “Il vetro, e non il verbo, è elastico”.
Questo certo non è un’argomento, cioè non è un uso inderogabile
ma piuttosto metafora, locuzione privata, che può servire, comunque
                                                       conscienziosamente:
scappare, se mi aspettano, dimenticare per fare bidone
guadare in sensazioni che mi tolgono il fiato, se ascolterò l’Archipoeta di Colonia,
o arraffare dal potere della terra Anteo senza muovere un dito
                                                       Metamorfosi IX, 183
Un mito muore o diventa un poema
o diventa storia – proprio dalla nostra storia.

 


Ivo Hadzhiyski nasce nel 1967 a Dupnitza (Bulgaria) e vive a Sofia. Si è laureato in filosofia alla Sofia St. Kliment Ohridski University. Oltre a essere editor di poesia nonché consulente antiquario per antiche edizioni, si occupa di scrittura creativa, editing e correzione bozze e traduzioni verso il Bulgaro. Dal 2014 è il responsabile della Collana Bianca delle Edizioni Scalino di Sofia.

Fotografia dell'autore di Emilia Mirazchiyska

Evelina Miteva è nata nel 1981 a VIlnius (Lituania), vive a Colonia (Germania) e lavora presso l'Università di Colonia. Ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia e storia della filosofia presso l'Università di Bari e di Colonia. Ha pubblicato traduzioni in bulgaro dal latino, inglese, tedesco e italiano. E' tra i curatori del giornale open access Philosophia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

Aggiungi commento


IL CENTRO CULTURALE “DON BERNINI
E
IL COMUNE DI BORGOMANERO
organizzano
IL VENTISEIESIMO PREMIO LETTERARIO
CITTÀ DI BORGOMANERO


REGOLAMENTO:
Leggi tutto...

Ultimo Numero

ATELIER96

International

Phronein

PhroneinCover

Phronein nr. 3

Newsletter


ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.